Till innehåll på sidan

Skolans inriktningar

En pedagogisk plattform har utarbetats och en tydlig pedagogisk idé har vuxit fram. Våra inriktningar är en utveckling utifrån denna plattform - självklart i dialog med personal och föräldrar.

Det finns tre inriktningar för skolan som berör alla elever - områden vi aktivt arbetar med för att utveckla:

Hälsa - Lägga grunden till en hälsosam livsstil.

Matte/No - Skapa lust till naturvetenskap och matematik.

Språk - Ge redskap i en kommunikativintensiv omvärld.

Omvärldsanalys har bidragit till vårt val. Ohälsoantalet bland unga ökar, kommunikationsintensiteten ökar, omvärldens förändringstakt ökar, valmöjligheterna ökar. Samhället efterfrågar fler människor med teknisk/matematisk/miljö/naturvetenskaplig kompetens och innovationskraft. Kraven på barn och unga förändras ständigt.

 

FRITIDSHEMMETS PEDAGOGISKA VERKSAMHET

Alla fritidshem på Södra Ängby Skola arbetar med något som vi kallar för ”boxar”. Detta innebär att vi delar in terminen i fem tidsperioder då vi planerar vår verksamhet utifrån olika teman.

Valet av teman har sin utgångspunkt i Grundskolans läroplan samt Allmänna råd för fritidshemmet. Exempel på teman kan vara: Demokrati- & värdegrund, Rörelse & hälsa, Miljö & omvärld, Språkutvecklande arbetssätt och Matematik. Utifrån temat planerar vi styrda och valfria aktiviteter såsom lekar, spel, skapande aktiviteter, utflykter m.m.

För varje box görs pedagogiska planeringar där innehåll och syfte för samt genomförande och utvärdering av aktiviteterna beskrivs. Boxarnas innehåll kan förändras utifrån mål och behov.

I vår verksamhet strävar vi efter att:

  • utveckla elevernas sociala kompetens
  • ta hänsyn till såväl gruppens som enskilda elevers behov och intressen
  • samarbeta med och komplettera skolan
  • verka för ett lustfyllt lärande genom lek, spel, skapande aktiviteter, rörelse och rekreation

Kvalitetsarbete

Varje box/tema utvärderas av elever och personal. Detta kan ske på olika sätt. Syftet är att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten.

I januari/februari skickar Stockholms stad ut en brukarundersökning som bland annat handlar om fritidshemmens verksamhet. Denna vänder sig dock inte till alla årskurser. Därför har vi också skapat ett frågeformulär inför utvecklingssamtalen, där eleverna får svara på frågor och ha åsikter om trivsel, trygghet, personliga utvecklingsmål samt innehållet i fritidshemmets verksamhet.

Samverkan under skoldagen

Under skoldagen är minst en pedagog från fritids knuten till varje klass.

Samverkansarbetet kan se lite olika ut, bland annat kan det innefatta följande:

  • Att fungera som hjälp och stöd i helklass.
  • Att leda aktiviteter i halvklass, tex skapande aktiviteter, rörelseaktiviteter, värdegrundsarbete eller datakunskap.
  • Att visa filmer kring de teman som vi arbetar med på fritids.
  • Högläsning.
  • Utflykter.

 

Dela: