Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga dagar under skolåret. Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet.

För att söka ledigt gör ni elektronisk ansökan i Skolplattformen. Blankett ska endast användas om Skolplattformens funktion ej fungerar. 

Ledigheter på Södra Ängby skola

Alla elever har skolplikt och skolan garanterar eleverna ett visst antal undervisningstimmar under elevernas hela skoltid. Skolan kan därför bevilja högst tio (10) dagar sammantaget per läsår, men högst tre (3) dagar åt gången, och vi kommer att göra bedömningar i varje enskilt fall. Bedömningen inbegriper möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen samt frånvarons längd. Tre (3) dagar i samband med helger kan komma att accepteras för t.ex kortare semesterresor. Dessa ledigheter tar mentorerna ställning till. Dock, under de veckor på vårterminen som årskurserna 3, 6 och 9 har nationella prov, kommer inga ledigheter att beviljas för elever i dessa årskurser.

Ur skollagens kapitel 7 § 18: "En elev... får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas".

I de fall längre ledigheter (mer än tre dagar) för semester ska beslutas tar rektorn hjälp av elevhälsoteamet för bedömning.

Vid ledigheter för semesterresor från skolan ansvarar vårdnadshavare för att eleven tillgodogör sig skolans undervisning så att eleven når målen. Det får inte innebära merarbete för lärarna.

 

Dela:
Kategorier: